Kullanıcı/Üye, "cogiX Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul ederek, üyelik sürecinin söz konusu onayla tamamlandığını ve bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiğini kabul eder. Kullanıcı/Üye, bu Sözleşme'nin tüm hükümlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini, web sitesindeki "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgi Metni" ve "Açık Rıza Metni" de dahil olmak üzere web sitesindeki tüm yasal metinleri okuduğunu, kabul ettiğini beyan eder ve taahhüt eder ve bu Sözleşme'nin bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

Kişisel Veri: Kullanıcı/Üye'nin, web sitesine üye olma amacıyla onaylarıyla ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne dijital yollarla sunduğu ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri de dahil olmak üzere, Kullanıcı/Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü kişisel bilgi. Bu, Kullanıcı/Üye'nin web sitesine bu tür kanallar aracılığıyla bağlandığında paylaşmayı onayladığı bilgileri içerir ve Kullanıcı/Üye'yi tanımlayan diğer bilgiler dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 ve ilgili mevzuat çerçevesinde bulunan her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, verilerin tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan şekilde alınması, kaydedilmesi, saklanması, korunması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, kullanılabilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanımının engellenmesi gibi, veri işleme işlemi.

Kullanıcı/Üye: Kullanıcı/Üye'nin, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin talep ettiği bilgileri onaylarıyla vererek web sitesine üye olmuş ve bu Sözleşme'yi kabul etmiş olan kullanıcı, oyun dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, web sitesine seçtikleri kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilen kullanıcıdır.

Sözleşme: ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Kullanıcı Sözleşmesi

Web Sitesi: www.cogix.io

  1. GENEL

www.cogix.io tarafından sunulan her türlü oyun, içerik, materyal, belge, bilgi, grafik, tasarım, ürünler, oyun içi hesaplar, oyun içi ögeler, erişim bilgileri, bağlantılar, e-posta hizmetleri, yazılım, güncellemeler ve web sitesi aracılığıyla sunulan diğer benzer hizmetler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve ilgili diğer yasalar ile korunur ve bu makalede listelenen tüm somut ve soyut ögeler, varlıklar veya özellikler yalnızca ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından mülkiyetine sahiptir. ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, bu varlıkları istediği herhangi bir şekilde tasarruf etme hakkına sahiptir. ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, www.cogix.io aracılığıyla veya diğer kanallar aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı olarak durdurma, değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda, Kullanıcılar/Üyeler herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaklardır, ne toplu ne de bireysel olarak.

Kullanıcılar/Üyeler veya web sitesi ziyaretçileri, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan tüm ürünlerin ve hizmetlerin yalnızca ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sahip olunduğunu kabul ederler. Bu ürünleri ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak ilgili diğer hizmetleri kullananlar, bunlardan yararlananlar veya bunlara erişmeye çalışanlar, bu bildirim aracılığıyla kendi kişisel girişimleri ve sorumlulukları konusunda bilinçli oldukları kabul edilir. Kullanıcılar/Üyeler ve/veya web sitesi ziyaretçileri, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin korunması ilkelerini kabul ettiklerini, yalnızca bu Sözleşme kapsamında değil, aynı zamanda bu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin korunması ilke ve hükümlerine uymayı kabul ederler. Üye, web sitesine kaydolmak için ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne sağladığı tüm kişisel bilgilerin kendi onaylarıyla sağlandığını, bu bilgilerin doğru olduğunu ve ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Bu nedenle, yasaya aykırı olan tüm eylem ve işlemler için tek başına sorumlu olacaklarını, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne başvurma hakkına sahip olmayacaklarını, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne karşı hiçbir hak, alacak, ücret ve diğer maddi veya manevi talepleri olmayacağını taahhüt ederler. Kullanıcılar/Üyeler ayrıca, Kullanıcılar/Üyeler ile ilgili her türlü bilgi ve kaydın bu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgi Metni uyarınca ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından paylaşılabilir, kaydedilebilir, denetlenebilir, yedeklenebilir, saklanabilir ve işlenebilir ve ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından ayrıca bu amaçlarla kullanılabileceğini kabul ederler. Aynı şekilde, Kullanıcılar/Üyeler, kişisel bilgileri ek izin almadan veya bildirimde bulunmadan diğer hizmetler, çalışmalar veya ticari faaliyetler için ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ve/veya ilgili kurumlar, kuruluşlar ve bireyler tarafından kullanılabileceğini ve bu amaçla hiçbir hak, alacak, ücret ve diğer maddi veya manevi taleplerde bulunmayacaklarını kabul ederler ve böyle bir hakları olmayacaktır. Bu nedenle, Kullanıcılar/Üyeler, ZERONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin yasa ve mevzuata uygun olarak kendileri hakkında her türlü bilgi ve kaydı paylaşabileceğini kabul ederler. Bu maddenin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf durumunda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

Veri Paylaşımı Kullanıcı/Üye, bu Sözleşme'yi ve Veri Koruma ve İşleme Sözleşmesi ve Bilgilendirme Metni'ni kabul ederek, müşteriye sunulan özel reklamlar, satışlar, pazarlama, anketler, rezervasyon ayrıcalıkları ve benzeri avantajlar için gönüllü olarak paylaşılan kişisel verilerin kullanılmasını ve işlenmesini ve bu amaçlarla elektronik iletişim için kişisel verileri kullanmalarına, web sitesini kullanımınızı belirlemek dahil olmak üzere web sitesinin kullanımını kişiselleştirmelerine, tercihlerinizi hatırlamalarına ve tüm türde elektronik iletişim mesajlarını göndermelerine, veri koruma ve güvenliğe yasal ve teknik olarak uymak zorunda olan, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'nin yurt içi/yurt dışı iştirakleri/şirketleri ve ilgili taraflarının kapsamında yer alan üçüncü taraflara veri toplama, saklama, işleme, kullanma ve transfer etme izni verirler. Kullanıcı/Üye, bu kişisel verilerin aynı amaçlarla toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini, kullanılmasını ve transferini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder; bu amaçla Kullanıcı/Üye'nin kişisel verileri, ad, soyad, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, iş yeri, e-posta, telefon numarası, adres, ilgi alanları ve internet kullanım alışkanlıkları dahil olmak üzere, yurt içi/yurt dışı iştirakler, ortaklar ve iş ortaklarıyla paylaşılabileceğini kabul eder. Kullanıcı/Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmak istiyorsa, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi veya bu maddenin belirttiği üçüncü taraflar ile iletişime geçerek bu haklarını kullanabilir. Kullanıcı/Üye, hesaplarını silmek istiyorsa, Site üzerindeki talimatları izleyerek hesaplarını silebilir. Zerone Teknoloji Anonim Şirketi, kullanıcı hesabını silmeyi istiyorsa, neden göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmadan kullanıcı hesabını silebilir. Bu Sözleşme'yi kabul ederek, Kullanıcı/Üye, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'nin ve üçüncü tarafların yazılı yazılım, metinler, fotoğraflar, ses ve görsel ögeler dahil olmak üzere Sitedeki yazılım, metinler, fotoğraflar, ses ve görsel ögeleri kullanma, çoğaltma, kopyalama, değiştirme ve değiştirme hakkını ihlal etmeme taahhüt eder ve bu anlaşmanın ihlali nedeniyle oluşan tüm hasarlar için Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'ni ve üçüncü tarafları sorumlu tutar. Bu Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir talep, dava ve Zerone Teknoloji Anonim Şirketi aleyhine yürütülen tüm taleplerden Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'ni muaf tutma sorumluluğu, Kullanıcı/Üye'nin sorumluluğundadır ve Kullanıcı/Üye tarafından kullanılan Site nedeniyle Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'ne tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Kullanıcı/Üye, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi tarafından gönderilen e-postaların, reklamlar, kampanyalar, promosyonel etkinlikler ve indirimler dahil olmak üzere Kullanıcı/Üye tarafından saklanacak, izlenecek ve değerlendirileceğini kabul eder ve e-posta tercih ayarlarını sitede oturum açtıktan sonra ayarlar bölümünden değiştirerek veya gönderilen her e-postanın altındaki "abonelikten çık" seçeneğini kullanarak bu e-postaları almayı engelleyebilir. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki konuyla ilgili tam anlaşmayı oluşturur ve önceki anlaşmaları, temsilcilikleri, müzakereleri veya önceki yazılı veya sözlü anlaşmaları tamamen değiştirir ve yerine koyar. Bu Sözleşme'ye yapılan herhangi bir değişiklik veya ek, yalnızca yazılı olarak yapılır ve taraflarca imzalandığında geçerli olur. Bu Sözleşme'nin maddelerinin başlıkları, kolay başvuru ve anlama için vardır ve hükümleri yorumlamak ve uygulamak için herhangi bir sözleşme veya yasal etkisi yoktur. Bu Sözleşme veya Zerone Teknoloji Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir ihtilaf durumunda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcılar/Üyeler, bu Sözleşme ve Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'nin uygulamasından kaynaklanan her türlü işlem ve işlem üzerinde yapılan tüm işlem ve işlemleri, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'nin kendi sunucuları, veritabanları ve ticari defterler ve kayıtları üzerinde saklanan bilgi ve veri kayıtlarını kabul eder ve bu kayıtların bu Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf durumunda, sahte Zerone Teknoloji Anonim Şirketi'nin bir sunucu üzerine imza atarak elde ettiği bilgilerle ve ticari kayıtlarla birlikte, Zerone Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yetkili ve idari makamlar dahil olmak üzere resmi otoriteler ve kurumlarla paylaşılabileceğini kabul ederler ve aksini iddia etme hakkından feragat ederler.

This website uses cookies to improve your web experience.